Jak zajistit bezpečí pro děti

Základní rady a informace
Co můžeme udělat my dospělí a co mohou udělat děti samy pro své bezpečí?

DÍTĚ MUSÍ VYRŮSTAT S POCITEM BEZPEČÍ!
Rodiče a nejbližší
– nikdo by neměl lépe znát své dítě než rodiče a prarodiče,
– dejte dítěti příležitost, aby vás dobře poznalo, využijte každou možnou chvíli být s ním,
– nepromarněte jedinou příležitost, kdy vám dítě chce něco sdělit (v takovou chvíli vše ostatní musí počkat),
– buďte dítěti oporou, snažte se, aby se svěřovalo právě vám,
– zdraví a bezpečnost dítěte je to nejpřednější,
– samotné dítě doma nechávejte jen v případě krajnosti,
– všímejte si chování svých dětí, pátrejte po příčině případných změn,
– využijte každé vhodné příležitosti a učte dítě rozeznávat, co je mravné a co ne,
– organizujte dětem volný čas s jejich souhlasem,
– vytvořte v rodině atmosféru důvěry a vzájemného respektu,
– objeví-li se v okolí osoba, kterou považujete za nebezpečnou, musíte o tom dítě šetrně informovat,
– řádně prověřte osobu, které svěřujete dítě na hlídání.

DĚTI, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ RADY!
Když je nutné být doma sám:
– dobře zkontroluj okna a dveře, zda jsou zavřené,
– u telefonu měj připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, záchranná služba),
– zaměstnej se nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, práce na PC, pohodový pořad v TV)
– neposkytuj informace do telefonu, když si nejsi naprosto jist, s kým mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma,
– otevři dveře pouze osobě důvěrně známé,
– nevoď si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem rodičů,
– nesleduj v televizi a na internetu pořady s drastickými scénami.

Bezpečně na cestě do a ze školy:
– klíče od bytu měj uloženy na bezpečném místě,
– při odchodu z bytu nebo z domu uzamkni řádně dveře,
– do školy choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší,
– vyhýbej se opuštěným a nebezpečným místům,
– nechoď s cizími nebo podezřelými osobami, nesedej do jejich auta,
– do výtahu nevstupuj s osobou, která ti je čímkoli podezřelá,
– nikdy nejezdi autostopem,
– nedávej se do řeči s cizími lidmi, nic od nich neber,
– když se setkáš s agresivní osobou, snaž se: dostat se co nejrychleji pryč, pokud se nevyhneš – kontaktu, udržuj si bezpečnou vzdálenost, pokud možno se jí nedotýkej a neprovokuj ji, v případě nouze použij některý z individuálních obranných prostředků (sprej, alarm apod.).

zdroj: www.policie.cz