SYREO – sebeobrana pro ženy (organizace)

Vážená paní starostko, pane starosto, zastupitelé,
obracíme se na Vás s nabídkou kurzu sebeobrany, který bychom realizovali ve Vaší obci. Jistě jste také – zvláště v poslední době – zaznamenáváte eskalaci násilných trestných činů, a to nejen množících se útoků proti majetku, ale především závažnějších útoků vedených především ze zištných důvodů, které jsou ve svém konečném důsledku zaměřeny na zdraví občanů nejrůznějších věkových skupin a pohlaví. Tento stále se stupňující nelichotivý, celospolečenský trend si lze nejsnáze ověřit z pravidelně sestavovaných statistik Ministerstva vnitra, z nichž je patrný zvláště nárůst loupežných přepadení, fyzických napadení a sexuálně motivovaných trestných činů.

Na dodržování klidu a pořádku v obcích sic dohlíží k tomuto účelu zřízené složky, tj. městské policie a Policie ČR, ale vzhledem k nepříznivě se vyvíjejícímu poměru množství spáchaných nejrůznějších trestných činů a současnému stavu pořádkových složek, který má spíše opačnou tendenci, nemohou ani při nejlepší vůli být vždy právě tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Nastávají tak chvíle, kdy jsme, mnohdy zcela bez přípravy, postaveni do situace čelit nečekanému problému sami.

P1010021-624x468I když jako velmi pozitivní lze označit skutečnost, že stále více občanů se vážně zajímá o nejrůznější způsoby řešení této problematiky, zaměřujíce se především na hlediska možné prevence, soustředí se jejich zájem především na ochranu svého vlastnictví. Znají sic, jak účinně zabezpečit svůj dům, své auto, své peníze či další majetek, ale často už zapomínají na to nejdůležitější, a to jak účinně ochránit zdraví a život jak svůj, tak případně svých blízkých. Tyto hodnoty vlastní každý z nás (na rozdíl od hmotného majetku) pouze jedenkrát a navíc jsou nenahraditelné. Proto záleží především na každém jednotlivci, jak se v krizové situaci dokáže zachovat a jednat co nejlépe, aby byl schopen hrozícímu nebezpečí předcházet, v nezbytném případě ho účinně odvrátil nebo alespoň zmírnit následky neočekávaného útoku.

45Věříme, že vzhledem k tomu, že Vám, ani ostatním občanům vaší obce není tento
nepříznivý vývoj ve společnosti zcela lhostejný, zvláště když tou nejvíce ohroženou skupinou jsou především děti, ženy a dívky. Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost uspořádat u Vás kurzy sebeobrany, které mohou vyžit všichni zájemci o tuto problematiku z řad Vašich i dalších spoluobčanů.

Kurz SYREO v rámci ARMA FERRE, který Vám tímto nabízíme, garantuje po odborné stránce akreditovaný cvičitel s dlouholetou praxí jak v oblasti sebeobrany, tak také dalších evropských bojových umění.

P1010015-624x468Nabízené kurzy nejsou nijak náročné na fyzickou kondici účastníků, na prostor, ani na materiální vybavení. Výuku je možné bez problému provádět ve vhodných prostorách, kterými běžně disponuje každá obec (tělocvična, hala, sál, kulturní dům, případně další).

Pro Vás a Vaše spoluobčany nabízíme dvě základní varianty kurzů sebeobrany. U obou variant lze kurz bez problémů pořádat v prostorách objednavatele a u každé z variant je max. počet účastníků omezen na 20 osob.

Varianta A:      kurz konaný ve všední dny, především v odpoledních, případně podvečerních hodinách, např. v čase od 17:00 do 20:00 hod. Při této variantě je látka rozdělena do tří hodin. Náplní kurzu je popis hlavních rizikových faktorů a situací, probrání základních technik v případě hrozícího kontaktu a jejich praktické vyzkoušení.
Cena 4 900,- Kč Bez DPH

Varianta B:      půldenní kurzy, nejlépe v průběhu víkendu, např. 14:00-19:00 hod. Látka je rozdělena do pěti hodinových bloků, což umožňuje jednotlivé techniky vysvětlit lépe a více do hloubky a více času lze rovněž věnovat i jejich důkladnějšímu praktickému procvičení. Tato varianta tak účastníkům kurzu poskytuje podstatně větší prostor pro zvládnutí přednášené problematiky.
Cena 6 900,- Kč Bez DPH

Při vzdálenosti nad 100 km od Bruntálu účtujeme paušální příspěvek na dopravu v částce 500,- Kč Bez DPH